Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – ICT Datarecovery

 

1. Definities

a. ICT Datarecovery: Gevestigd aan de Fivel 3, 9204CE te Drachten.
b. Back-up: Een reservekopie van gegevens op een datadrager.
c. Datarecovery: Het geheel of gedeeltelijk terughalen van geheel of gedeeltelijk verloren, beschadigde of gewiste data van een datadrager, welke door beschadiging vanwege technische mankementen, menselijke fouten of andere oorzaken zijn ontstaan. De teruggehaalde data zal worden overgezet naar voor Opdrachtgever leesbare digitale media.
d. Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot levering van Diensten en/of Producten.
e. Overeenkomst: Opdracht van Opdrachtgever aan ICT Datarecovery tot datarecovery dan wel een andere schriftelijke Overeenkomst.
f. Product(en): Alle door ICT Datarecovery geleverde producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden.
g. Tarief: Datarecovery zal geschieden op basis van de tarieven zoals vermeld op de actuele prijslijst. Opdrachtgever dient ICT Datarecovery een volledig, (online)ingevuld aanmeldformulier te doen toekomen. Opdrachtgever zal vervolgens de gegevensdrager naar ICT Datarecovery sturen voor onderzoek en/of datarecovery, waarvoor de kosten in ieder geval aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
h. Toeslagen: Extra vergoedingen die Opdrachtgever aan ICT Datarecovery verschuldigd is, waaronder maar niet beperkt tot de vergoeding voor een spoedbehandeling en het verwerken van een harddisk met een verbroken fabriekszegel of encrypt data.
i. No Cure, No Pay: Indien ICT Datarecovery geheel niets van de overeengekomen data weet te recoveren zal ICT Datarecovery niets aan Opdrachtgever in rekening brengen, met uitzondering van Toeslagen, verzendkosten en eventueel gemaakte kosten zoals onderdeelkosten, die altijd in rekening worden gebracht, of vooraf besproken prijsafspraken.  

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, opdrachtformulieren, aanmeldformulieren, offertes en alle leveringen van ICT Datarecovery, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De Algemene Voorwaarden ICT Datarecovery zijn te raadplegen en op te slaan als pdf-document.
ICT Datarecovery is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden ICT Datarecovery zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
2.3 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden tot nakoming van alle verplichtingen uit de met ICT Datarecovery gesloten Overeenkomst.  

3. Sluiten van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende offerte, opdrachtbevestiging, opdrachtformulier of contract door ICT Datarecovery retour is ontvangen. De Overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan ICT Datarecovery verstrekte informatie.
3.2 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van ICT Datarecovery zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger van ICT Datarecovery.
3.3 Partijen hebben het recht met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend of indien de andere partij wordt geliquideerd of feitelijk wordt beëindigd. ICT Datarecovery is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt.
3.4 ICT Datarecovery behoudt zich het recht voor om werkzaamheden dan wel verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten dan wel van Opdrachtgever een voorschot te verlangen indien Opdrachtgever niet de gehele Overeenkomst dan wel het opdrachtformulier aan ICT Datarecovery retourneert en/of indien ICT Datarecovery een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever haar verplichtingen onder de Overeenkomst niet kan en/of niet zal kunnen voldoen.
3.5 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Overeenkomst tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Overeenkomst anders voortvloeit.  

4. Leveringstermijn

4.1 Alle door ICT Datarecovery eventueel genoemde en voor haar geldende leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan ICT Datarecovery bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4.2 Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden, maar als termijn waarbinnen ICT Datarecovery naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen ICT Datarecovery en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.  

5. Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

5.1 Opdrachten worden door ICT Datarecovery uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan ICT Datarecovery kenbaar gemaakte informatie (zoals doch niet beperkt tot gegevens, inlichtingen, specificaties en/of wensen) en/of materialen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie.
5.2 Opdrachtgever vrijwaart en houdt ICT Datarecovery schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) de data of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.
5.3 Opdrachtgever zal ICT Datarecovery alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke informatie en/of materialen verschaffen.
5.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie en/of materialen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ICT Datarecovery staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ICT Datarecovery in ieder geval het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5.5 Indien een Overeenkomst naar oordeel van ICT Datarecovery naar alle redelijkheid onduidelijk is over welke data moeten worden gerecoverd, wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor een volledige recovery van alle data.  

6. Geheimhouding

6.1 ICT Datarecovery en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden, de data en de Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
6.2 De geheimhoudingsplicht geldt niet, indien en voor zover bedoelde informatie en/of resultaten voor openbaarmaking bestemd zijn dan wel ICT Datarecovery krachtens wettelijke bepalingen of een rechterlijke uitspraak verplicht is de bedoelde informatie te openbaren. De geheimhoudingsplicht geldt voorts niet tegenover de bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
6.3 ICT Datarecovery is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens klanten waaraan rechten op de Diensten zijn verleend op de ICT Datarecovery website en/of een referentie lijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.  

7. Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van ICT Datarecovery wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs.
7.2 Aansprakelijkheid van ICT Datarecovery voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is uitgesloten.
7.3 De aansprakelijkheid van ICT Datarecovery ontstaat slechts indien Opdrachtgever ICT Datarecovery binnen zestig dagen na het ontstaan van de schade onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en ICT Datarecovery ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ICT Datarecovery in staat is adequaat te reageren.
7.4 In het geval van schade ontstaan door transport en/of opslag door of namens ICT Datarecovery, is de aansprakelijkheid van ICT Datarecovery voor schade van Opdrachtgever beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat voor de ter uitvoering van de desbetreffende opdracht verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening is gebracht. ICT Datarecovery is niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door transport of opslag door derden, welke derden zijn aangesteld door Opdrachtgever ook al zou Opdrachtgever de inpak- en verzendinstructies van ICT Datarecovery hebben opgevolgd.
7.5 Opdrachtgever vrijwaart ICT Datarecovery voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door ICT Datarecovery aan Opdrachtgever geleverde diensten en producten.
7.6 Het voorgaande lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ICT Datarecovery en in het geval van dwingend wettelijke bepalingen.  

8. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

8.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ICT Datarecovery is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en ICT Datarecovery zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.  

9. Risico

9.1 Het verzenden van gegevensdragers en/of Producten is voor risico van Opdrachtgever.
9.2 Het Product is voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment dat ICT Datarecovery het Product heeft afgeleverd, zelfs als het eigendom of gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door oorzaak die niet aan ICT Datarecovery kan worden toegerekend.
9.3 Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de aflevering moet meewerken.  

10. Datarecovery

10.1 Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd op basis van No Cure, No Pay en/of op basis van tarieven, zulks naar beoordeling van ICT Datarecovery. ICT Datarecovery bepaalt naar alle redelijkheid of de door ICT Datarecovery op basis van No Cure, No Pay verrichte werkzaamheden wel of niet door Opdrachtgever vergoed dienen te worden.
10.2 ICT Datarecovery streeft er naar de schriftelijk overeengekomen data naar haar beste kunnen te recoveren dan wel terug te roepen en aan Opdrachtgever te verstrekken op een (externe) harde schijf of, indien specifiek schriftelijk overeengekomen, op een andere gegevensdrager.
10.3 Opdrachtgever vrijwaart ICT Datarecovery tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door ICT Datarecovery is geleverd.
10.4 Opdrachtgever erkent bekend te zijn met het feit dat het niet altijd mogelijk is alle dan wel delen van de overeengekomen data te recoveren en dat in een dergelijk geval (betalings)verplichtingen (zoals Toeslagen) van Opdrachtgever onder de Overeenkomst van kracht blijven.
10.5 Alle werkzaamheden zullen in de regel ononderbroken en op Kantoortijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.  

11. Beëindiging

11.1 Beëindiging van een Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden.
11.2 Bij tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst heeft Opdrachtgever –indien van toepassing– geen recht meer op No Cure, No Pay en is Opdrachtgever aan ICT Datarecovery een vergoeding verschuldigd zoals nader bepaald in artikel 12.
11.3 Indien een Overeenkomst binnen 24 uur na ontvangst van de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt beëindigd, dient Opdrachtgever de Toeslagen –indien van toepassing- te vergoeden, evenals de basiskosten voor het toegankelijk maken van en/of onder-/doorzoeken van de gegevensdrager waarop de te recoveren data zich bevindt. De te recoveren data behoeft in dergelijk geval niet door Opdrachtgever vergoed te worden en/of door ICT Datarecovery aan Opdrachtgever te worden geleverd.
11.4 Indien een Overeenkomst meer dan 24 uur na ontvangst van de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt beëindigd, is Opdrachtgever gehouden het volledige bedrag van de Overeenkomst aan ICT Datarecovery te vergoeden.  

12. Prijzen en Betalingen

12.1 Prijzen zijn opgenomen in de prijslijst welke terug te vinden is op de website. De prijzen die gelden op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn van toepassing op de Overeenkomst, onder voorbehoud van prijswijzigingen conform artikel 13.
12.2 Opdrachtgevers buiten Nederland worden geacht vooraf te betalen op een door ICT Datarecovery nader te bepalen wijze, voordat de gerecoverde data wordt verzonden. Hiertoe wordt door ICT Datarecovery na de Datarecovery aan Opdrachtgever een factuur verstuurd. Nadat de betaling door ICT Datarecovery is ontvangen worden Producten door ICT Datarecovery aan Opdrachtgever verzonden.
12.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen die door de overheid worden opgelegd. ICT Datarecovery zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
12.4 Reclameren dient binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum te geschieden.
12.5 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan ICT Datarecovery verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, waaronder doch niet beperkt tot incassokosten en kosten berekend door externe deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan ICT Datarecovery verschuldigd is.
12.6 ICT Datarecovery heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
12.7 Verschuldigde bedragen kunnen verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden.
12.8 ICT Datarecovery is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een vooruitbetaling dan wel (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, is ICT Datarecovery bevoegd, de (verdere) uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan ICT Datarecovery uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.  

13. Prijswijzigingen

13.1 De tussen ICT Datarecovery en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen etc., alsmede de wisselkoers tussen de Euro en overige gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. ICT Datarecovery is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten en wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
13.2 Een prijswijziging treedt in werking 30 dagen na kennisgeving door ICT Datarecovery. Indien Opdrachtgever niet instemt met de prijswijziging is Opdrachtgever gerechtigd middels schriftelijke kennisgeving de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn. Voornoemde kennisgeving dient voor inwerkingtreding van de prijswijziging door ICT Datarecovery ontvangen te zijn.  

14. Slotbepalingen

14.1 Indien enige afspraak tussen partijen, al dan niet vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden niet of niet langer geldig zou blijken te zijn, blijven de overige afspraken tussen partijen onverminderd van kracht. Voorts verplichten partijen zich in een dergelijk geval ertoe met elkaar overleg te voeren over een vervangende, wel geldige regeling waarvan de strekking zo nauw mogelijk aansluit bij de niet langer geldige regeling. Evenzeer zullen partijen met elkaar overleg voeren over een oplossing indien zich een situatie voordoet waarin zij niet reeds hebben voorzien.
14.2 Alle rechtsverhoudingen tussen ICT Datarecovery en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
14.3 Alle geschillen die verband houden met een rechtsverhouding tussen ICT Datarecovery en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen het vestigingsadres van ICT Datarecovery als bedoeld in artikel 1 onder a. hierboven, is gelegen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Laatst gewijzigd: 3 September 2018

Direct aanmeldenTarieven0512 - 729 059Stuur ons een email